Ambassador Lui Tuck Yew’s meeting with Lin Baojian, Secretary of CPC Fuzhou Municipal Committee, 9 January 2021

09 Jan 2021

Call on Fuzhou Party Secretary Lin Baojin

Travel Page